SOFT ROBOT Tutorial

An Instructables tutorial for making a Walking/Crawling Soft Robot.

Instructables Link

img1

img2

img3

img4

img5

img6

img7

Date: Jun, 2017

Author: Kuan-Ju Wu, Yasuaki Kakehi Lab

Copyright © 2015-2020 Kuan-Ju Wu